• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Awards and Standards

 • บริษัทติดตั้งระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 และในปี 2558 ได้ติดตั้งระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังร่วมโครงการ CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร สู่วิสัยทัศน์พัฒนาธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มอย่างยั่งยืน ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

  รางวัลที่ได้รับอื่นๆ

  พ.ศ.2557


  - รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ” ของ สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
  - รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับจังหวัด)” สาขาลำพูน

  พ.ศ.2556


  -รับมอบโล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  -รางวัล "สถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงาน (ระดับประเทศ)" จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  -ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี

  พ.ศ.2555


  - ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาลำพูน) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  - เกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ(บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาลำพูน) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดลำพูน

  พ.ศ.2554


  -ใบประกาศเกียรติคุณและธงโรงเรียนสีขาว (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขากบินทร์บุรี) จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมแรงงาน เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับบริษัทในสวนอุตสาหก รรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล

  พ.ศ.2553


  -รางวัลสถานประกอบการ (บมจ.ธนูลักษณ์ สำนักงานใหญ่) ที่บริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรค ในสถานประกอบการ ASO-T Thailand ระดับแพลตินั่ม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข