• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Executive Committee

 • คุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  ประธานกรรมการบริหาร

     
    คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ
  กรรมการผู้จัดการ

  คุณดุษฎี สุนทรธำรง
  กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
   
  คุณสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ
  MEN'S WEAR B
  ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  คุณมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  รองผู้อำนวยการ
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  คุณยุพาพร เจียรกุล
  ผู้จัดการส่วนบัญชี 2
  TNL TNL  
  คุณเตือนใจ ปึงศิริเจริญ
  รองผู้จัดการส่วนพัฒนา
  และจัดซื้อวัตถุดิบ
  คุณภาสกร สุภาควัฒน์
  รองผู้จัดการส่วนการผลิตเครื่องหนัง
  คุณชยารพ มหามนตรี
  รองผู้จัดการส่วนการผลิต 1