• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Risk Management Committee
 • คุณกฤช ฟอลเล็ต
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   

  คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณยุพาพร เจียรกุล     
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณสุนีย์ คงสงฆ์
  กรรมการ และเลขานุการ
  คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง