•  NEWS&ACTIVITIES
  • CACบมจ.ธนูลักษณ์ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)


    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายสุพจน์  ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)               รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในงาน Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อแสดงว่าบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด
    ดังนั้นการได้รับการรับรองโดยโครงการ CAC เป็นการยืนยันว่า บริษัทมีนโยบายและระบบป้องกันการคอร์รัปชันและการให้สินบน ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

    CAC