•  NEWS&ACTIVITIES
  • บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก จากผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ARROW

    นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก จากผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ARROW Style AY 630 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2555 โดยผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตดังกล่าวถือเป็นรายแรกของไทยที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยมีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์คือ 8.64 kg Co2 eq 5 เม.ย.56: