•  NEWS&ACTIVITIES
  • บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดย ผู้แทนจากหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์ คณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการCSR นำตุ๊กตาที่ได้ร่วมกันบริจาคจำนวน 383 ตัวไปมอบให้กับมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยเด็ก เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 40 ของบริษัท เมื่ิอ วันที่ 10 กันยายน 2557