•  NEWS&ACTIVITIES
  • บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 (ระดับประเทศ) ปีที่ 2 

    คุณศิริพร หาญอุดมลาภ กรรมการบริหารและรองผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557” (ระดับประเทศ) จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ 2

    รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นแรงผลักดันอันสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

    ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ เป็นพื้นที่ที่มีความรักและความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

    ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี