•  NEWS&ACTIVITIES
  • อีกหนึ่งโครงการที่เครือสหพัฒน์ได้ริเริ่มขึ้น ก็คือ “โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม” โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการลูกพระดาบส โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับสังคมชุมชน บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้จัดทำและนำองค์ความรู้ทักษะฝีมือด้านการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ

    นำมาสร้างเป็นหลักสูตรการสอนเย็บผ้าระยะสั้น สามารถจบหลักสูตรภายใน 5 วัน โดยเปิดรับสมัคร ไม่จำกัดคุณสมบัติ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งใจจากครูฝึกมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายสอนให้ผู้ที่ไม่เคยเย็บให้สามารถเย็บเป็น เย็บได้หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญคือมีคุณภาพร่วมด้วย โดยในปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการและสำเร็จหลักสูตร ได้รับประกาศนียบัตรแล้ว 13 รุ่น จำนวน 150 คน ซึ่งทางโครงการเองก็มีเป้าหมายต่อเนื่อง หวังไว้ที่ปีละ 4-6 รุ่น ตามปริมาณความต้องการของผู้เรียน และจะต่อยอดในการสอนเย็บผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อสร้างความหลากหลายในสินค้า และผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งการสร้างอาชีพสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม

    โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพที่เครือสหพัฒน์เชื่อมั่นว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและยังตอบโจทย์กับแผนยุทธศาสตร
    ์ของทางรัฐบาลที่มุ่งหวังจะพัฒนาประเทศไทยไปด้วยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐฯ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอีกด้วย ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าทางเครือสหพัฒน์อาจจะมีการริเริ่มโครงการประชารัฐทางด้านอาชีพอื่นๆ อีกในอนาคต