•  NEWS&ACTIVITIES
  • บริษัท ธนูลักษณ์ ฯ ได้รับประกาศนียบัตร Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti Bacteria

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการรายแรก
    ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti Bacteria 
    โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)
    ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ แสดงถึงประสิทธิภาพสินค้าในการ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับ ได้มากกว่า 99.9%