• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์ “ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า ”

  พันธกิจของบริษัท

  1. มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศจากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย
  2. มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
  3. สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองพร้อมผลตอบแทนที่ดี
  4. ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
  5. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์