• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Board of DirectorS
 • คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

  คุณมนู  ลีลานุวัฒน์

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  คุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  ประธานกรรมการ
  คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ
  กรรมการ
  คุณดุษฎี สุนทรธำรง
  กรรมการ
  คุณมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการ

  คุณธรรมรัตน์  โชควัฒนา

  กรรมการ
   

  คุณผดุง เตชะศรินทร์
  กรรมการอิสระ

  ร.ศ. นเรศร์ เกษะประกร
  กรรมการอิสระ

  รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
  กรรมการอิสระ