• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Board of DirectorS
 • นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

  นายมนู ลีลานุวัฒน์

  ประธานกรรมการ

  นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

  รองประธานกรรมการ
  นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
  กรรมการ
  นายสุพจน์ ภควรวุฒิ
  กรรมการ

  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการ

  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  กรรมการ

   

  นายผดุง เตชะศรินทร์
  กรรมการอิสระ

  รศ.นเรศร์ เกษะประกร
  กรรมการอิสระ

  รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
  กรรมการอิสระ

  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
  กรรมการอิสระ