• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Board of DirectorS
 • นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

  นายมนู ลีลานุวัฒน์

  ประธานกรรมการ

  นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

  รองประธานกรรมการ
  นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
  กรรมการ

  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการ

  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  กรรมการ

   

  นายผดุง เตชะศรินทร์
  กรรมการอิสระ

  รศ.นเรศร์ เกษะประกร
  กรรมการอิสระ

  รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
  กรรมการอิสระ

  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
  กรรมการอิสระ
         

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19