• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Board of DirectorS
 • นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

  นายมนู ลีลานุวัฒน์

  ประธานกรรมการ

  นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

  รองประธานกรรมการ
  นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
  กรรมการ

  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการ

  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  กรรมการ

   

  นายผดุง เตชะศรินทร์
  กรรมการอิสระ

  รศ.นเรศร์ เกษะประกร
  กรรมการอิสระ

  รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
  กรรมการอิสระ

  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
  กรรมการอิสระ