• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Executive Committee

 • นายมนู ลีลานุวัฒน์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร


  นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

  ประธานกรรมการบริหาร

  นายสุพจน์ ภควรวุฒิ
  กรรมการบริหาร

  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการบริหาร


  นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ
  กรรมการบริหาร


  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  กรรมการบริหาร
  TNL TNL
  ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  กรรมการบริหาร
  นางสาวกชกร ปึงศิริเจริญ
  กรรมการบริหาร
  นายชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์
  กรรมการบริหาร
  นางสาวบุศรินทร์ ตรีรัตน์พิจารณ์
  กรรมการบริหาร
         
  TNL  
  นายชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์
  กรรมการบริหาร
  นางสาวเตือนใจ ปึงศิริเจริญ
  กรรมการบริหาร
  นายชยารพ มหามนตรี
  กรรมการบริหาร