ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการธรรมาภิบาล


รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
กรรมการธรรมาภิบาล

นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
กรรมการธรรมาภิบาล
   


นางสาวยุพาพร เจียรกุล

กรรมการธรรมาภิบาล


ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ

กรรมการธรรมาภิบาล