• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 • รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

  นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
  กรรมการธรรมาภิบาล
  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการธรรมาภิบาล

  นางสาวยุพาพร เจียรกุล

  กรรมการธรรมาภิบาล

  ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  กรรมการธรรมาภิบาล