• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Management

 • นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

  ประธานกรรมการบริหาร


  นายสุพจน์ ภควรวุฒิ

  กรรมการผู้จัดการ

     
   

  นายสุชาติ ลายลักษณฺศิริ
  รองกรรมการผู้จัดการ

  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการรองผู้จัดการ
   
  TNL TNL
  นายสุชาติ ลายลักษณฺศิริ
  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel
  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
       
        นางสาวสมจิต สุขโข
  ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี