• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Complaints
 • ส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  (1) ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
  - ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-0911 ต่อ 168
  - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 02-295-0911 ต่อ 248
  - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-295-0911 ต่อ 286
  - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-295-0911 ต่อ 250

  (2) E-mail address : anticorruption@thanulux.com
  (3) ตู้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
  (4) ตู้ ปณ. 27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10124 หรือ กล่องข้อความด้านล่าง

  SEND MESSAGE  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19