ติดต่อสอบถาม

CONTACT US

ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน 
- CFO & ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 02-295-0911 ต่อ 248
- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-0911 ต่อ 168
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-295-0911 ต่อ 286
- เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-295-0911 ต่อ 250

(2) E-mail address : anticorruption@thanulux.com