• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  CONTACT IR
 • ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลการลงทุนและผุ้ถือหุ้น
  ผู้ประสานงานนักลงทุน คุณศุภโชค สิริจันทรดิลก / Supachoke Sirichantaradilok
  เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ Company Secretary and Investor relations
  โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสาร 02-294-5101
  E-mail : supachoke@thanulux.com

  SEND MESSAGE  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19