ติดต่อสอบถาม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566

 

เอกสารการประชุมสามัญ / วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2565

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5

 • มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 Covid-19
 • 1.หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • 2.สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
 • 3.แบบรายการเพิ่มทุน (F 53-4)
 • 4.สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
 • 5.สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • 6.สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
  และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • 7.สารสนเทศของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
 • 8.รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 • 9.นิยาม “กรรมการอิสระ”
 • 10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • 11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • 12. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • 13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • 14. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 • 15. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 • 16. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 • 17. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
 • 18. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

 • มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 Covid-19
 • 1.หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • 2.รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48
 • 3.รายละเอียดโครงการ ESOP
 • 4.แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 • 5.นิยามกรรมการอิสระ
 • 6.มอบฉันทะกรรมการอิสระ
 • 7.ข้อบังคับบริษัท
 • 8.เอกสารหลักฐาน
 • 9.ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 • 10.คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 11.การใช้รหัส QR Code
 • 12. แผนที่จัดประชุม
 • 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ไทย-อังกฤษ
 • 14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไทย-อังกฤษ
 • 15. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ไทย-อังกฤษ