ติดต่อสอบถาม

เอกสารการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2566

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

 • 1.หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • 2.รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
 • 3.ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 • 4.สารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 • 5.นิยามกรรมการอิสระ
 • 6.ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • 7.ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • 8.เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • 9.ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 • 10.คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 11.การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 • 12. แผนที่จัดประชุมและแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี2565 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
 • 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ไทย-อังกฤษ
 • 14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไทย-อังกฤษ
 • 15. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ไทย-อังกฤษ