ติดต่อสอบถาม

เอกสารการประชุมสามัญ / วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2565

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

 • มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 Covid-19
 • 1.หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • 2.รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48
 • 3.รายละเอียดโครงการ ESOP
 • 4.แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 • 5.นิยามกรรมการอิสระ
 • 6.มอบฉันทะกรรมการอิสระ
 • 7.ข้อบังคับบริษัท
 • 8.เอกสารหลักฐาน
 • 9.ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 • 10.คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 11.การใช้รหัส QR Code
 • 12. แผนที่จัดประชุม
 • 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ไทย-อังกฤษ
 • 14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไทย-อังกฤษ
 • 15. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ไทย-อังกฤษ