•  NEWS&ACTIVITIES

  • ภาพบรรยากาศ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
    ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.
    ณ ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ