• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์

 • วิสัยทัศน์

  “ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ
  ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน”


  พันธกิจของบริษัท

  1.มุ่งมั่นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า และความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
  2.ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  3.สร้าง วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล
  4.ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม


  ค่านิยมหลัก = SMART

  S Synergy ร่วมมือ
  M Moral & Ethics ทำดี
  A Active to Quality มีคุณภาพ
  R Responsibility for Social สังคมยั่งยืน
  T Transform to Digital Culture สู่โลกดิจิทัล

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19