• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 • วิสัยทัศน์ “ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า ”

  พันธกิจของบริษัท

  1.มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย
  2. มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
  3. สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมผลตอบแทนที่ดี
  4. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
  5. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์


  ค่านิยมหลัก = SMART

  S Synergy สร้างพลังร่วมกัน
  M Moral & Ethics ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
  A Active to Quality คล่องตัว และ คงไว้ซึ่งคุณภาพ
  R Responsibility for Social รับผิดชอบต่อสังคม
  T Think Creative & Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม


  SLOGAN : มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ