• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์

 • วิสัยทัศน์

  “ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ
  ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน”


  พันธกิจของบริษัท

  1.มุ่งมั่นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า และความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
  2.ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  3.ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ในการบริหารจัดการ
  4.ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม


  ค่านิยมหลัก = SMART

  S Synergy ผนึกกำลังความร่วมมือ
  M Moral & Ethics ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
  A Active to Quality คล่องตัว และ คงไว้ซึ่งคุณภาพ
  R Responsibility for Social รับผิดชอบต่อสังคม
  T Thinking & Go Digital คิดและก้าวสู่ดิจิทัล


  SLOGAN : มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ